De grote sterfte onder de bijenvolken is een complex gegeven waarbij meerdere invloeden een rol spelen. In de media heeft vooral het pesticidegebruik als boosdoener veel aandacht gekregen. Marieke de Vrij geeft aan dat ook nieuw ontwikkelde rassen van landbouwgewassen (gentechnologie), monocultuur, straling van zendmasten en gebrek aan gevitaliseerd drinkwater oorzaken zijn van dit probleem.

Het wezen van de bij

Bijen hebben een natuurlijke drang tot onderzoeken en zijn bereid om veel werk te verrichten. Ze zijn zeer verfijnd afgestemd op
kleurenpracht en geurvibratie. Ze scheppen er genoegen in om over elkaar heen te zweven, daarmee beelden zij hun volkgevoelszin, hun familiezin uit. Het delen van geurgenot, het verzamelen van nectar, de andere bijen inseinen waar nectaroverschot is en waar nieuwe verrukkelijke velden zijn, toont hun onderlinge verbondenheid en solidariteit. Ze hebben de drang om zich gezamenlijk te bewegen. Als enkelingen zich losmaken van de groep heeft dat een functioneel karakter, namelijk het onderzoeken of de kring van bijen zich kan uitspreiden over een gebied dat de moeite waard is of om de andere bijen te laten genieten van wat ze gevonden hebben.

Een bij bekommert zich niet om gevaar van buitenaf. Hun wereld is in die zin vrij eenvoudig. Ze ervaren zichzelf als een natuurlijke eenheid, ook in het samenzijn met hun volk. Aantasting van hun natuurlijke belevingsveld wordt als een ramp ervaren en maakt de bij ziek.

Met hun gegons schrijven bijen als het ware hun geschiedenis in de lucht en etsen ze hun levenspatroon in de ether. Ze hebben een heel verfijnd antennesysteem dat zeer trillingsgevoelig is. Door windvlagen, een hoge concentratie stofdeeltjes en/of een overvloed aan geluidsfrequenties raken ze volledig van slag.

Ze hebben hele sensitieve pootjes waar gemakkelijk dingen aan kunnen blijven hangen, ook waterdruppeltjes. Hun voetzooltjes zijn voorzien van tastorganen; daarmee raken ze meeldraden en bloemblaadjes vlinderlicht dansend aan.

Al zoemend over elkaar heen vliegend, creëren ze met elkaar ‘muziek’. Dat doen ze meestal tegen de avond, als aangename bezigheid voor het slapengaan. Je zou het ook een soort ‘geluksdans’ kunnen noemen waarbij zij zingend en dansend hun samenzijn en hun gevoel van voldoening tot uitdrukking brengen. De koningin heeft vanuit haar centrale positie binnen de kolonie bijen, een verbindende functie, als gezonde ‘kern van levenslust’ in hun midden.

De belangrijkste bestemming van de bijen is het overbrengen van stuifmeel en zaad van plant tot plant. Daarmee dragen ze zorg voor de bevruchting van gewassen en zijn ze dienstbaar aan nieuwe plantengroei. Het produceren van honing is slechts een nevenactiviteit en in eerste instantie bedoeld als voorraad om zelf in de winter te kunnen overleven.

Genetisch gemanipuleerde gewassen

De veredelingsmethoden in de huidige landbouw dragen bij aan hoogproductieve rassen, maar met het nadelige effect dat het stuifmeel van die gewassen energetisch uitgehold wordt. Het is alsof door deze veredelingstechnieken en door gentechnologie het natuurlijke DNA verloren gaat en het nieuwe DNA minder ‘bestaanskrachtige’ informatie in zich draagt. Het oorspronkelijke stuifmeel dat heel ‘draagkrachtig’ en authentiek is, gaat in waarde achteruit. Nieuwe plantensoorten worden door bijen wel bezocht vanuit hun natuurlijke onderzoeksdrang, maar worden door hen ervaren als van mindere kwaliteit. Nieuwe rassen die geen natuurlijke herkomst hebben, zijn daarom voor bijen minder aantrekkelijk. Dit geldt overigens ook voor veel plantensoorten in tuincentra. Bijen hebben moeite zich te heroriënteren richting die planten en lijden daardoor in zekere mate aan identiteitsverlies.

Bijen zijn sensorisch buitengewoon goed aangelegd om kwaliteit te kunnen onderscheiden. Daardoor waren ze tijdens de evolutie in staat om een bijdrage te leveren aan het ontstaan van hoogwaardige plantenrassen. Die sensorische kwaliteit om hoogwaardig stuifmeel te selecteren, raakt verloren wanneer de ‘natuurlijke aard’ van nieuwe rassen voedselgewassen ondermijnd wordt en oudere ‘natuurlijke’ rassen sporadischer voorkomen. Planten die genetisch gemodificeerd zijn voelen energetisch anders aan en doen iets met het auraveld van de bijen. Deze planten worden slechts in nood bezocht. Bijen trachten deze te vermijden. Dit heeft ernstige gevolgen voor de voedselproductie. Onderzoek naar welke rassen (genetisch materiaal) wel en niet bij de bijen aanslaan, is dan ook van groot belang.

Pesticiden

Chemische bestrijdingsmiddelen verspreiden zich als nevel tot ver in de ether. Met name op die plaatsen waar de vervuilingsgraad in de lucht is toegenomen en fijnstoffelijke deeltjes actiever zijn en meer bindingskracht hebben, zijn bestrijdingsmiddelen in de lucht veel verder overdraagbaar dan wat men tot nu toe vermoedt. Het gaat om hele subtiele verspreidingsniveaus in de lucht die minder gemakkelijk registreerbaar terug te vinden zijn. Deze nevels met residuen van bestrijdingsmiddelen zijn veel ingrijpender dan de residuen die in het drinkwater voor bijen terechtkomen, wat ook niet geheel zonder risico is.

Pesticiden werken via die nevel door tot in het bijenlichaam zelf. Dit resulteert in een moeizamer vlieggedrag. Lucht heeft een eigen vochtigheidsgehalte, en juist de vermenging van residuen van bestrijdingsmiddelen met dat vocht creëert het probleem. Het vocht dat indaalt in de fijnbehaarde structuur van het bovenlichaam van de bij en dieper in het weefsel van zijn fysieke lichaampje, laat een ‘impressie’ achter die verzwarend doorwerkt op de constitutie van de bij als geheel. Het veroorzaakt een drukkend en beklemmend gevoel en maakt de bij neerslachtig.

Duidelijk mag zijn dat de bijenvolken van imkers, die werkzaam zijn in gebieden waar via benevelingstechnieken bestrijdingsmiddelen verspreid worden, een groot risico lopen. Het plaatsen van transparante schermen langs die velden houdt de verspreiding van de nevel in het horizontale vlak tegen en het voorkomt dat de bijen hun oriëntatievermogen kwijtraken. De eerste nevel werkt namelijk het sterkst door. Omdat bijen ver-kijkers zijn, is het belangrijk dat de schermen doorzichtig zijn. Een bijkomend voordeel van een transparant scherm is dat het afwasbaar is en dat residuen bij regen niet op het scherm achterblijven. Aan houten schuttingen hechten bestrijdingsmiddelen zich sterker en langduriger; glas en plexiglas zijn afwasbaar.

Monoculturen

Bijen raken verstoord door eenzijdige monoculturen van hetzelfde ras, bijvoorbeeld grootschalige maisteelt, graslanden met alleen Engels raaigras of uitgestrekte tarwevelden. Ze hebben de neiging en voorliefde om van de ene bloeiende plantensoort naar een andere bloeiende plantensoort te zweven, omdat de geurvibraties verschillen. De eentonigheid van bloemen van eenzelfde soort en ras maakt dat ze het verzamelen van de nectar moeizaam volhouden. Ze vereenzelvigen zich dan zo met de kleur- maar ook met de geurvibratie van de bloem, dat ze hierdoor genarcotiseerd en van zichzelf vervreemd raken. Ze krijgen daardoor de neiging om op de bloemen af te vliegen en zich er dan weer van af te wenden, zonder de nectar tot zich te nemen.

Met name de overvloed van dezelfde geur en kleur werkt narcotiserend. Daarom is de aanleg van kleinere percelen van meer dan één soort, wisselend in kleur en geur en bij voorkeur met overgangen daartussen van bloemrijke kruidenranden, voor bijen zeer belangrijk.

Telecomzendmasten

Door het gonzen van de bijen wordt als het ware hun geschiedenis in de lucht geschreven. Ze communiceren in de vibratie van het gegons en etsen hun levenspatroon in de ether. Dat is een heel verfijnd mechanisme, aan de hand waarvan zij de banen herkennen waarlangs ze gevlogen hebben en waarin ze symbolisch merktekens ‘gebrand’ hebben, die ook voor hun nakomelingen energetisch herleesbaar zijn. Om die reden is het van groot belang dat de ether een hele heldere en zuivere frequentie- gesteldheid heeft, willen zij zichzelf kunnen herkennen in die baan of in de weg die ze gegaan zijn tijdens hun leven. Die informatie dient gefilterd en opgenomen te worden uit de ether zelf, die niet een op zichzelfstaand iets is. De ether staat in contact met andere velden van levende mechanismen die ook hun eigen uitstraling in de ether ‘etsen’. Ook de gedachten van de mens worden in de ether geëtst. Daarom is het nastreven van zuiver denken ook zo ontzettend belangrijk.

Wat ook in de ether etst, is de straling van mobiele telefonie en draadloos internet. Als deze straling door betonnen en stalen wanden heen kan, ga er dan maar vanuit dat dergelijke telecommunicatiesignalen ook de hele dag door ons fysieke lichaam heen gaan. De bij krijgt deze straling ook door zijn lichaam heen en dat is in zijn verfijnd mechanisme een frequentie die hij niet goed kan traceren en niet na kan lezen. Die frequentie werkt verstorend op zijn zoemtonen, zijn gonstonen, waarmee hij zichzelf voorziet van wezenlijke overlevingsinformatie uit de ether. In gebieden waar de stralingsfrequentie heel hoog is, verandert de gons- of zoemfrequentie van de bijen. Ze moeten het overstemmen en dat is heel vermoeiend. De stralingsfrequenties verstoren hun communicatiepatronen en kosten zoveel energie dat ze het uiteindelijk opgeven.

Het is dus voor bijen, maar ook voor telers van fruit en bloemen, ongelooflijk belangrijk dat ze in een gebied huizen waar geen zendmasten zijn! De straling van deze zendmasten vormen kruispunten: plaatsen waar de energie veel sterker is en waar meer dissonantie aanwezig is dan elders. Deze ‘centrumknopen’, die je fysiek niet kan waarnemen maar die wel in de ether aanwezig zijn, worden continu gevoed door stralingszenders en hebben een aantrekkingskracht op dieren. Die worden daar ongewild naartoe gezogen, als naar ‘magnetische velden’.
Wanneer bijen in zo’n energiecluster terechtkomen, wordt hun interne codering omgelegd. Dat heeft ondermeer invloed op de vruchtbaarheidsorganen, de stofwisselingsorganen, de zenuwen en het radarsysteem waar ze zich op oriënteren.
Bijen hebben een klein fysiek lichaampje en dat functioneert zo ongelooflijk vernuftig en verfijnd, dat ze niet bestand zijn tegen zo’n bombardement van straling.

Vitaal drinkwater

Bijen hebben hun eigen waterhuishouding. Waterdruppeltjes blijven hangen aan hun sensitieve pootjes en hun voetzooltjes hebben ook tastorganen. Dat wat kleefkracht heeft (zoals stuifmeel) bindt aan en dat wat vloeibaar is, laat los, mits het soortelijk gewicht daarvan niet te hoog is. Het water dient reinigend van kwaliteit te zijn, wil een bij daarmee overweg kunnen. Ze houden niet van vervuild of van modderig, verzwaard water. Waterbeddingen hebben vaak niet meer die lichte, krachtige waterfrequentie van weleer en bewegen anders dan de bijen voorheen gewend waren. De waterfrequentie boet in aan vitaliteit en er gaat voor de bij een verzwarende, onaangename werking van uit.

Er is maar heel weinig gereinigd oppervlaktewater voor bijen beschikbaar en het natuurlijke regenwater kent steeds meer aanklevende stoffen die vanuit de lucht meegenomen worden. Helder en schoon water, wat een levensbehoefte is van de bijen maar ook van andere dieren, heeft niet meer die natuurlijke frequentie waar zo’n behoefte aan is. Bijen proberen bij wateropname zelf het water te filteren. Zij zijn daartoe deels in staat. Echter, daar waar bijen meer moeten filteren dan wat ze fysiek aankunnen, wordt hun lichaam verzwaard door vocht in het lichaam zelf, waarvan de verzwarende kwaliteit de stofwisselingsorganen en uiteindelijk ook de vruchtbaarheidsorganen aantast. Als imkers bijen hiervoor willen behoeden, dienen ze hun op een vast punt in de nabijheid van de bijenkorf zuiver water aan te bieden. Men kan de Grander- techniek voor waterreiniging gebruiken of andere vormen van waterreiniging en/of watervitaliseringstechnieken. Hoe dan ook, de bijen verdienen goed water om hun eigen mechanisme steeds weer te zuiveren. Het belangrijkste is, dat het water een hoge herinneringsfrequentie heeft

aan wat in wezen natuurlijk water is. Water vitaliseert als alle kleuren van de regenboog er doorheen gegaan zijn. Dat is voor bijen een belangrijk gegeven, omdat ze zo kleurgevoelig zijn. Regenbooglicht is ook licht dat door het water weerspiegeld wordt.

Bijenkasten versus bijenkorven

De bij voelt zich van nature thuis in holen, een plek die beschutting, een zekere ‘benauwdheid’ (een broeierige sfeer) en volheid geeft. Holen hebben geen rechthoekige lijnen en korven benaderen dat het meest. Kasten creëren sneller een eenzaamheidsbeleving bij een bijenvolk omdat het belevingsveld natuurlijke rondingen mist. Een glooiende, gewelfachtige structuur doet het bijenvolk meer recht.

Geluidsoverlast

Tot slot nog iets over geluid in relatie tot bijen. Jachtige geluiden maken de bij levensmoe, bijvoorbeeld verkeersgeluid dat doorzoemt in de lucht. Mechanische geluiden vinden ze onverdraaglijk. Het heeft alles met specifieke geluidsfrequenties te maken die hun mijmerende gesteldheid verstoren.

Wat kunt u doen?

Bijen bestaan al 90 miljoen jaar. De hele plantenwereld heeft kunnen evolueren door het werk van de bijen. Het is dan ook van levensbelang dat de bijenstand zo gezond mogelijk blijft.

  • Steun de actie ‘Red de bijen’ en teken de petitie: http://reddebijen.nl/
  • Plant in uw tuin of op uw balkon planten die bijen aantrekken. Ook als u in de stad woont, draagt dit enorm bij aan een betere bijenstand. Stadsbijen doen het momenteel beter dan bijen op het platteland door de grotere variëteit in de tuinen! Let op de juiste cultuurvarieteiten: http://www.drachtplanten.nl/
  • Dring er bij uw gemeente op aan dat wegbermen en dijken niet te vroeg in het seizoen gemaaid worden, en dat plantsoenen kruidenrijk beheerd worden.
  • Neem samen met de buren een deel van het wijkplantsoen zelf in beheer (adoptiegroen).
  • Dring aan op een verbod van de verkoop van schadelijke bestrijdingsmiddelen in tuincentra: http://www.milieudefensie.nl/lokaal/stadebijbij
  • Start een bijenhotel: http://www.bijenhotels.nl/ of http://www.natuurenmilieu.nl/media/301725/help_de_bijen_.pdf
  • Er is een groot tekort aan imkers. Heeft u er weleens aan gedacht bijen te houden? Het is een ongelooflijk boeiende hobby die niet veel tijd vraagt en zeer veel voldoening geeft. Voor meer informatie: www.bdimkers.nl en www.bijenhouden.nl
  • Verdiep u in de leefwereld van de bij: http://www.biomaatschappij.nl/cahiers/bijen/
  • Bekijk de film Queen of the sun van Taggart Siegel: www.queenofthesun.com
  • Bekijk de documentaire More than Honey: http://www.morethanhoneyfilm.com/index.html

Bron: Inspiraties van Marieke de Vrij (Maatschappelijk
Raadsvrouw St. De Vrije Mare), bewerkt door Wim van Oort (Ambassadeur dierenwelzijn), juli 2013

Bijensterfte en landbouwgif: een wetenschappelijk onderzoek

Overal in de wereld wordt een sterke achteruitgang waargenomen in het voorkomen van (wilde) bijen en andere insecten, die een hoofdrol spelen bij de bestuiving en voortplanting van 80% van alle wilde planten en voedselgewassen. Systemische pesticiden zijn ongekend giftig voor bijen en andere bestuivende insecten en zijn desastreus voor de insectenrijkdom in bodem en water. Ze zijn in 10 jaar tijd wereldwijd uitgegroeid tot het meest gebruikte en sterkst groeiende soort insecticide. Niet alleen voor de insectenrijkdom van onze planeet maar ook voor insectenetende vogels en andere dieren en uiteindelijk ook mensen zal het al maar toenemend grootschalig gebruik van deze pesticiden niet zonder gevolgen blijven. Insiders maken zich hierover grote zorgen.

Op veel plaatsen worden (deel)onderzoeken gedaan, maar nodig is een gecoördineerd en omvattend onafhankelijk onderzoek door een internationaal multidisciplinair team van integere wetenschappers. De internationale unie voor het behoud van natuur en natuurlijke hupbronnen IUCN heeft hiertoe een wetenschappelijke taakgroep ingesteld. De Nederlandse onderzoeker Dr. Jeroen van der Sluijs, specialist integrale beoordeling van milieu- en gezondheidsrisico’s, is gevraagd door deze internationale taakgroep dit wereldwijde onderzoek te leiden. De hoop en verwachting is dat dergelijk onderzoek een completere en meer gebalanceerde weergave van de stand van kennis geeft dan dat van de toelatingsautoriteiten en landbouwministeries die zich vooral baseren op de vertrouwelijke onderzoeksgegevens die de fabrikant van het gif zelf aanreikt. Onafhankelijk onderzoek kan leiden tot beter begrip bij het publiek en meer bereidheid tot het nemen van maatregelen bij wetgevende instanties.

Bron: Triodos Bank (augustus 2013)

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden