Contact

DierenPerspectief

DierenPerspectief is een initiatief van Wim van Oort, ambassadeur dierenwelzijn van Stichting De Vrije Mare.

Ben u geïnteresseerd in een lezing of een dieren-event met een bijdragen van DierenPerspectief of heeft u andere vragen of reacties? Neem dan contact op door het formulier hiernaast in te vullen.

 

PRIVACY-VERKLARING VAN DIERENPERSPECTIEF

DierenPerspectief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon gegevensbescherming

Wim van Oort is de verantwoordelijke contactpersoon met betrekking tot de gegevensbescherming van DierenPerspectief. Hij is te bereiken via contact@dierenperspectief.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DierenPerspectief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen bewaard met toestemming van de persoon.

Gegevens van jongeren die jonger zijn dan 16 jaar worden niet verzameld, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@dierenperspectief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DierenPerspectief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   

  kunnen voeren

– Het afhandelen van verleende opdrachten

– Het afhandelen van uw betaling

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– DierenPerspectief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht  

  zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

DierenPerspectief neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DierenPerspectief) tussen zit. DierenPerspectief maakt gebruikt van aanmeldingsmogelijkheden via de website. Ter controle wordt een bevestiging per email verzonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DierenPerspectief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Adresbestanden voor mailing van onze nieuwsbrief tot wederopzegging (afmelding).

– Informatieaanvragen over themadagen voor een periode van 1 jaar.

– Overeenkomsten en contracten voor een periode van 1 jaar na afronding van de opdracht.

– Persoonlijke informatie van deelnemers aan themadagen voor een periode van 3 maanden na afloop van een themadag.

– Verplichte informatie voor de belastingdienst voor een periode van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

DierenPerspectief verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met ons Administratie en Advieskantoor die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DierenPerspectief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

DierenPerspectief gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DierenPerspectief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@dierenperspectief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DierenPerspectief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DierenPerspectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@dierenperspectief.nl.

20 mei 2018

 

Neem contact op