Dierenwelzijn komt steeds meer in de verdrukking door problemen die grotere prioriteit krijgen, zoals de stikstofcrisis. Boerenprotesten maken duidelijk dat voor veel veehouders de maat vol is. Onduidelijkheden over toekomstig beleid, opgedrongen regelgeving en technische verbeteringen die geen echte zoden aan de dijk zetten versterken dit. Daarnaast vinden ze het niet terecht om als enigen de zwarte piet toegespeeld te krijgen. De agribusiness ondersteunt hun protestacties en hamert op het belang van economische gevolgen bij inkrimping van de veestapel. Ook burgers krijgen in toenemende mate weerstand tegen, in hun beleving, maatschappelijk opgelegde gedragsbeperkingen. Door de polariserende verhoudingen wordt een goed gesprek over dierenwelzijn steeds lastiger en werken radicale activistische acties averechts.

Wat is er nodig?

Een effectieve benaderingswijze van dierenwelzijn vraagt om het oppakken van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen én een verbindende benadering. Dit betekent duidelijk toekomstbestendig beleid van beleidsmakers en politici in plaats van polderen. Veehouders en bedrijfsleven duidelijkheid geven over hoe de veehouderij er over 5 en 10 jaar uitziet en de sector zelf laten participeren in de weg daar naar toe. Het vraagt van consumenten de bereidheid om een eerlijke prijs te betalen voor duurzame en dierwaardige producten. Kortere lijnen tussen producent en consument zullen bijdragen aan meer wederzijds begrip en bewustere keuzes in productiemethoden en koopgedrag. Toeleverende en dienstverlenende bedrijven in de agrarische sector worden uitgedaagd verder te kijken dan korte termijn belangen en tijdig te anticiperen en te innoveren. Van de veehouders vraagt het om hun bedrijfsvoering op realistische wijze aan te passen. Voorkomen dient te worden dat juist de veehouders die nu al inzetten op biologische en natuur inclusieve landbouw, en met veel aandacht voor dierenwelzijn, het onderspit delven ten koste van grootschalige industriële veehouderijen. De nieuwe slogan is ‘Niet minder, maar meer veehouderijen, maar wel met minder vee en meer aandacht voor natuur, milieu, dier, boer en consument’. Recent onderzoek van Meino Smit heeft aangetoond dat ondanks krimp van de veestapel een verdubbeling van het aantal boerenbedrijven economisch haalbaar is. BD-bedrijven laten nu al zien dat het kan en kunnen een voortrekkersrol vervullen.

Tijdens de bijeenkomst van vrijdag 24 april 2020 verdiepen we ons in de huidige situatie:

  • Welke krachtenvelden spelen er en wie zijn de grote spelers achter de schermen?
  • Welke categorieën veehouders zijn er en wat kenmerkt hun bedrijfsvoering?
  • Wat kenmerkt een lange termijnvisie voor toekomstbestendige landbouw?
  • Wat is er nodig om dierenwelzijn op evenwichtige wijze onderdeel van het debat, en de te maken keuzes, te laten zijn?
  • Hoe bevorder je verbinding in een polariserende samenleving?
  • Hoe kun jij jouw invloed daarbij aanwenden, persoonlijk en binnen de organisatie waar je werkzaam bent?

Het krachtenveld brengen we in kaart via een systemische opstelling. Marieke de Vrij gaat in op wat voor het versterken van verbinding nodig is. Aan het eind van de bijeenkomst geeft ze iedere deelnemer een persoonlijke ‘handreiking’ mee.

Zaterdag 25 april 2020 is een oefendag in strategisch handelen en tactische gespreksvoering. Met wie en hoe ga je het gesprek aan over dierenwelzijn? Welke vaardigheden zijn daarbij nodig. We werken met systemische opstellingen m.b.t. casuïstiek van de deelnemers en bespreken en oefenen met verbindende gespreksvoering. De begeleiding is in handen van Wim van Oort, een ervaren communicatiespecialist en begeleider van systemische opstellingen. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen.

Praktische informatie

Doelgroep

Iedereen die dierenwelzijn een warm hart toe draagt, persoonlijk en/of professioneel

Data

Verdiepingsdag op vrijdag 24 april 2020 van 10.00 tot 17.00 uur. Ontvangst vanaf 9.30 uur.

Oefendag strategisch handelen en tactische gespreksvaardigheden op zaterdag 25 april 2020 van 10.00 tot 16.00 uur. Ontvangst vanaf 9.30 uur

Locatie

Een nader te bepalen locatie in de regio Amsterdam

Sprekers en begeleiders

Marieke de Vrij en Wim van Oort

Marieke de Vrij (1953), maatschappelijk raadsvrouw en initiator tot vernieuwingen op velerlei terreinen. Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijn zintuiglijke vermogens. Zij is in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt veelzijdig aan te voelen en te benoemen. Speciaal is haar sterk ontwikkelde invoelingsvermogen in wat natuurlijk leven voor dieren behelst en wat het van verzorgers vraagt. Al meer dan 25 jaar geeft ze informatie vrij over welzijnsaspecten van dieren

Wim van Oort (1957), ambassadeur Dierenwelzijn van stichting De Vrije Mare en initiatiefnemer  en coördinator van DierenPerspectief, een werkgroep die op basis van vrijgegeven informatie van Marieke de Vrij zich inzet voor het verbeteren van dierenwelzijn in de meest brede zin van het woord. Zie: www.dierenperspectief.nl.

Wim is tevens trainer en adviseur bij verandertrajecten en communicatievaardigheden, alsmede opgeleid in het begeleiden van systemische opstellingen

Investering

€ 95,- per dag, exclusief overnachting, indien je op persoonlijke titel komt.

€ 150,- per dag als deelnemer vanuit een bedrijf of organisatie. Vrienden (deel-nemers) van De Vrije Mare genieten 10% korting. Gelieve dit bij de aanmelding te vermelden.

Lunch zelf meebrengen. Voor vegetarische soep wordt gezorgd.

Indien wordt deelgenomen aan beide dagen verstrekken we een extra korting van 10%.

Mochten de kosten een probleem zijn, neem dan contact op met de organisatie

Overnachting

Eventuele overnachtingen dien je zelf te regelen

Nadere informatie

Wim van Oort, contact@dierenperspectief.nl

Aanmelden

contact@dierenperspectief.nlmet vermelding van naam, adres, telefoon, e-mail en eventueel de organisatie waar je werkzaam bent of je betrokkenheid bij het thema. Na aanmelding ontvang je een factuur

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden