Er zijn in deze tijd veel stralingsbronnen waaraan wij worden blootgesteld zoals van mobiele telefonie, wifi, bluetooth, slimme apparaten en slimme meters. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen hier uiteenlopende klachten van kunnen krijgen. We spreken van elektro hypersensiviteit (EHS) als iemand extra gevoelig is hiervoor. Ongeveer een half miljoen Nederlanders heeft hier last van. Met de introductie van het 5G netwerk voor mobiele telefonie zal dit aantal snel toenemen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van hogere frequenties en meer zendmasten waardoor de elektromagnetische stralingsintensiteit hoger is. De effecten op dieren zijn in mindere mate onderzocht. Vooruitlopend hierop geeft Marieke de Vrij haar inzichten vrij.

Binnenkort wordt het 5G netwerk ook uitgerold in Nederland. Wat gaat dit betekenen voor het welzijn van dieren?

Marieke de Vrij: 5G leidt tot sensorische overbelasting, vergroting van overprikkeldheid en vergroting van waanzinbeleving bij individuele dieren omdat ze zich niet uit kunnen sluiten van straling.

Het maakt het telepathisch interactieniveau moeizamer voor dieren onderling en het maakt dat ze zich dieper in de aarde wensen te wortelen. De aarde helpt als het ware de hoogfrequente straling af te voeren.

Je gaat het uiteindelijk merken aan dieren die bijvoorbeeld een klauwtje of pootjes dieper in de grond willen steken om zo afvoering van spanning door deze hoogfrequentie in hun fysieke lichaam te bewerkstelligen.

Ook veroorzaakt het versnelde vermoeidheid zodat dieren meer hinder gaan krijgen van het vermoeidheidssyndroom. Sommige diersoorten zullen meer ‘turend’ worden in plaats van dat ze fris ogen.

Dit zijn de meest opmerkelijke waarnemingen die we op de lange duur gaan opmerken bij dieren. Hoog sensitieve dieren zullen er eerder last van hebben dan minder sensitieve dieren bij wie het proces zich meer vertraagd gaat afspelen.

Zijn dieren die de ondergrond minder nodig hebben voor hun bestaansrecht, zoals vogels en insecten, daardoor ook zwaarder belast omdat zij de aarde minder opzoeken om energie af te voeren?

Ja, dat is juist. Insecten en vogels krijgen een zwaardere belasting te verduren dan dieren die met hun hoeven of pootjes op de aarde staan.

Dat is een somber vooruitzicht als je bedenkt dat insecten het nu al heel moeilijk hebben en dat er al vele uitgestorven zijn of op uitsterven staan. Er wordt nog steeds onderschat wat het belang van insecten is voor het hele ecosysteem.

Heeft het 5G netwerk en de stralingstoename invloed op de vruchtbaarheid bij insecten?

In zekere zin wel omdat het lust-afnemend is. Als een insect zich fysiek niet op orde voelt en dizzy-verschijnselen heeft zoals insecten dat oplopen bij toename van straling, dan kan de innerlijke biologische klok die een oproep in zich heeft om te paren desastreus worden aangetast. Het is afhankelijk van de grootte van het insect en het heeft ook te maken met de lengte van de levensduur en de mate van zijn natuurlijke vitaliteit en gedragingen.

Het verdient nuancering, er zijn gelaagdheden, maar het is zeker zo dat de geslachtsdrift ondermijnd wordt en zeker op de lange duur. Door overprikkeling worden ze sensorisch aangetast en voelen ze te weinig de beleving om te paren. Ze zijn hierop vanuit ontspanning te weinig alert in het fysieke lichaam.

Over de bijen heb je al eerder gezegd dat ook hun gedrag verstoord wordt door straling. Ze kunnen hun routeoriëntatie kwijtraken als er zendmasten in de buurt staan. Wat is de impact als er nog veel meer zendmasten gaan komen? Want dat is een gevolg van het 5G netwerk: er moeten veel meer masten geplaatst worden om nog goed bereik te hebben en ze zijn krachtiger.

Bijen wensen zich te verplaatsen naar omgevingen die stralingsvrijer zijn en dat kan massaal gebeuren wanneer de toename van straling niet meer te vermijden is. Vanuit overlevingsdrift hebben ze de neiging dan op hol te slaan om te zoeken naar een vruchtbaar gebied voor henzelf. En dan heb je te maken met: hoe groot is de actieradius van een bij om zijn omgeving te verlaten? Die is beperkt. Dat houdt dus in dat het niet voor alle bijen haalbaar zal zijn om zich blijvend te verplaatsen. Dat maakt het in- en intriest omdat zij die niet die actieradius hebben om ver weg te kunnen zwermen in zekere zin ook meer met uitsterving bedreigd worden. Het is dus echt afhankelijk van de bijensoort hoe ze het al of niet overleven.

Op dit moment zie je dat er vrij veel aandacht is voor bijen en hommels en dat die aandacht vooral gericht is op zorgen voor voedselbronnen en goede huisvesting. Kunnen we ook iets voor ze doen op het gebied van straling?

Als 5G onvermijdelijk zou zijn omdat de regering daarvoor kiest, dan zou je afspraken moeten maken dat het 5G netwerk op bepaalde tijden uitvalt en er teruggevallen wordt op de andere netwerken. Bijvoorbeeld vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur. En misschien kan die tijd zelfs uitgebreid worden van 20.00 uur tot 08.00 uur. Dan hebben ze nog enig herstel in de nacht waardoor ze minder tureluurs worden.

Landbouwhuisdieren, waaronder koeien en varkens hebben voor een groot gedeelte al last van oneigen en onnatuurlijk gedrag door hoe wij ze huisvesten. Wat is de invloed van straling die daar nog bovenop komt?                                                                                                            

Het kan meer onrust in stallen teweegbrengen. Het kan ook meer onverzettelijkheid in dieren oproepen omdat ze zich door de voortdurende frequentietrilling overgespannen voelen raken. Het uitloopgedrag kan meer stagnatie krijgen omdat de dieren zich onbehaaglijker voortbewegen. Je gaat zien dat dieren in het algemeen liever langdurig buiten staan omdat ze zich daar beter tot de stralingssituatie kunnen verhouden dan dat ze in een stal dicht op elkaar staan. De straling wordt niet zomaar weerhouden door muren of een dak en dan geeft het in de buitenlucht verblijven meer verademing als een dier gevoelig op straling reageert.

Je geeft aan dat spanning afvoeren naar de grond heel erg belangrijk is. Heeft het buiten zijn daar ook mee van doen?

Op de aarde staan is sowieso gunstig. Dat heb je in stallen natuurlijk niet, daar staan dieren vaak op beton al dan niet met stro. In de natuur is er meer afleiding wat de zinnen doet verzetten, maar er is ook luchtverplaatsing wat aangenamer is en waardoor de straling minder zwaar inprent dan wanneer je in een omgeving bent waar de lucht vrij stil staat. Er zijn natuurlijk wel ventilatiesystemen in stallen maar ondanks dat is de lucht minder verplaatsbaar dan in de buitenlucht. Het werd ook heel duidelijk toen ik werkte op het coronavirus voor mensen: hoe meer mensen buiten zijn in een zuurstofrijke omgeving, hoe minder gevoelig ze zullen zijn voor het virus.

Dus het buiten zijn, in de natuur, werkt ook hier helend.Heb jij nog ander suggesties? Want ik vrees dat het 5G netwerk niet tegen te houden is gezien de maatschappelijke belangen en de investeringen die al gedaan zijn. Vraag is: hoe kunnen we de schade zoveel mogelijk beperken? Welke maatregelen zijn er nodig?

Ik denk dat het heel belangwekkend kan zijn dat ik net aandroeg dat er tijden van aan en uit gaan komen. Dat houdt in dat zowel dier als mens ´s nachts beter kunnen slapen als het 5G netwerk uit is. Mens en dier houden een beter bioritme waardoor ze meer weerbaar zijn.

Mensen kunnen zich wapenen tegen de toenemende wereldwijde elektromagnetische straling en de energievelden van anderen mensen door zich te centreren in hun natuurlijke IK. Het activeren van een natuurlijke weerbaarheid. De Naamsoefening is hierbij een belangrijk instrument (zie: https://devrijemare.nl/oefeningenen https://devrijemare.nl/wp-content/uploads/2017/02/De-basisoefening.pdf)

Dieren zijn daar niet zo bewust mee bezig. Wat kan er voor dieren gebeuren?

Het beeld dat ik krijg is dat zilver blijkbaar een stof is die straling gevoeligheid kan verminderen en weerbaarheid verhogend door kan werken. Door stallen en daken te voorzien van een werende folielaag kan stralingsoverlast gereduceerd worden.

Van aluminiumfolie is bekend dat die straling reduceert.

Ja, ik zie zilverkleurig materiaal dat straling weerhoudt. Verder betonvloeren verwijderen en de dieren op kale grond laten verblijven, een maatregel die boeren waarschijnlijk niet zien zitten.

Terug naar de potstal.

En zoals al eerder aangegevendieren zoveel mogelijk naar buiten laten. Buiten zijn lucht op. Tot slot dieren ruimschoots zuiver gerevitaliseerd water verstrekken. Wanneer dieren extra water drinken, reinigt dat het lichaam makkelijker van de aantasting door straling. Gerevitaliseerd water is belangrijk en dat kan eenvoudig bij de hoofdleiding aangelegd worden, bijvoorbeeld volgens Granders methode (https://www.grander.nl). Als dieren ruim voldoende en goed gerevitaliseerd water nuttigen dan blijven ze fysiek gezonder ondanks de straling. En voor mensen is het niet anders.

 

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden